Sekretariat


[pobierz] 0.1 MB Rejestr Zbiorów Danych Osobowych SP1 Chodzież

WYSTAWIANIE DUPLIKATÓW DOKUMENTÓW

Aby otrzymać duplikat legitymacji szkolnej i karty rowerowej należy dokonać wpłaty na konto szkoły, pobrać wniosek, załączyć 1 zdjęcie i dostarczyć do sekretariatu szkoły,

aby otrzymać duplikat świadectwa szkolnego należy dokonać wpłaty na konto szkoły, pobrać wniosek oraz dostarczyć do sekretariatu szkoły.

 

OPŁATY ZA DUPLIKATY DOKUMENTÓWROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 11 marca 2008r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonanie tych czynności (Dz. U. Nr 67 z dnia 23 kwietnia 2008r. poz. 412)

§ 19 ust. 3. Za wydanie świadectwa (...) pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej (...) pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany odpowiednio przez dyrektora przedszkola, szkoły, komisji okręgowej lub organ dokonujący odpowiedniej czynności.

 

OPŁATY SKARBOWE

Dz. U. 2006 / 225 poz. 1635

Legalizacja dokumentu (duplikaty świadectw) – 26 zł

Poświadczenie własnoręczności podpisu

(duplikaty legitymacji szkolnych, kart rowerowych) – 9 zł

 

PIECZĘTOWANIE LEGITYMACJI SZKOLNYCH

Wrzesień 2015 r.

Przewodniczący klasy w pierwszej kolejności zbiera legitymacje od uczniów, którzy dojeżdżają do naszej szkoły i przynosi je do sekretariatu szkoły (odbiera w ustalonym terminie), Następnie przewodniczący klasy zbiera resztę legitymacji szkolnych uczniów i przynosi do sekretariatu szkoły (odbiera w ustalonym terminie).

 

WYSTAWIANIE LEGITYMACJI SZKOLNYCH UCZNIOM KLAS PIERWSZYCH

Wychowawca klasy zbiera zdjęcia uczniów swoje klasy (zdjęcia muszą być opisane – imię, nazwisko, adres, klasa) i przynosi do sekretariatu szkoły – odbiera w ustalonym terminie i rozdaje uczniom.

 

Duplikat dokumentu zostanie wydany na podstawie dowodu wpłaty

Szkoła Podstawowa nr 1 w Chodzieży

ul. Staszica 19

64-800 Chodzież

Bank Zachodni WBK S.A. 52 1090 1317 0000 0001 0992 7577

(z dopiskiem – „opłata za duplikat legitymacji szkolnej + imię i nazwisko ucznia" lub

„opłata za duplikat świadectwa + imię i nazwisko ucznia")

[pobierz] 0.1 MB Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa
[pobierz] 0.1 MB Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
[pobierz] 0.1 MB Wniosek o wydanie duplikatu karty rowerowej
[pobierz] 0.1 MB Wniosek o wydanie opinii o uczniu