Deklaracja dostępności


Deklaracji Dostępności

 

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej”, niniejszy dokument określa warunki techniczne publikacji Deklaracji Dostępności oraz strukturę dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności.
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Chodzieży zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa nr 1 w Chodzieży.

 

Daty publikacji i aktualizacji

 

Data publikacji strony internetowej: 06 - 09 - 2011. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 10 - 03 - 2020

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
• brak możliwości zmiany orientacji wyświetlania treści strony
• brak przełącznika kontrastu
• zmiana rozmiaru strony/powiększenie tylko z pozycji przeglądarki internetowej
• strona wyświetlana tylko w języku polskim, brak możliwości zmian języka
Jednocześnie czynimy starania, aby treści były zrozumiałe dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
Ruch, animacje, banery - żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 15 - 03 - 2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marzena Sałek - Jęchorek, szkola.podstawowa1@chodziez.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 67/2820461. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Link do strony ==> Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dodatkowe informacje

 

Deklarujemy jednocześnie, że będziemy czynić starania, by strona internetowa szkoły spełniała wszystkie wymagania prawne Ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Dostępność architektoniczna

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Chodzieży, ul. Stanisława Staszica 19, 64-800 Chodzież zlokalizowana jest w 2 budynkach – na ul. Stanisława Staszica 19 i ul. Ignacego Jana Paderewskiego 13

Do budynku na ul. Staszica prowadzą 4 wejścia, 2 wejścia od ulicy i 2 od strony boiska. Do wejść od strony ulicy prowadzą schody.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do części korytarza prowadzą schody, które można pokonać za pomocą podjazdu przy pierwszym wejściu (od centrum miasta) od ul. Staszica. Przy pozostałych wejściach potrzebna jest pomoc osoby trzeciej. W budynku nie ma windy.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
Przed budynkiem znajduje się zatoczka dla pojazdów, nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parkingach zlokalizowanych po drugiej stronie ulicy.
Przy budynku szkoły znajduje się sala gimnastyczna, która jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych na wózkach. Wejście znajduje się od strony boiska. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
Do budynku na ul. Paderewskiego prowadzi 1 wejście od strony ulicy po schodach i 1 wejście do hali sportowej dostosowane dla osób niepełnosprawnych na wózkach. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. W budynku nie ma windy.

Przy budynku znajduje się parking dla pojazdów.

Do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynkach szkoły nie ma pętli indukcyjnych.
W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.