Program Aktywna Tablica


Szkoła Podstawowa nr 1 w Chodzieży ubierze udział w Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna Tablica"Dofinansowanie zakupu sprzętu w ramach Programu umożliwi wykorzystanie nowoczesnych technik terapeutycznych, opartych o najnowocześniejsze osiągnięcia informatyczne, w codziennej pracy z uczniem. Poprawi to zarówno efekty pracy z uczniem, jak również rozwinie umiejętności nauczycieli i terapeutów w stosowaniu tych technik.

Założenia programu Aktywna Tablica

Korzystanie z nowoczesnego sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii pozwala wprowadzić do szkoły zindywidualizowane podejście do uczniów, dostosować formę nauczania do każdego ucznia, a w przypadku ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zastosować nowoczesne techniki w procesie diagnozy, terapii oraz uczenia się. Podniesienie kompetencji oraz poszerzenie wiedzy o możliwościach urządzeń cyfrowych w konsekwencji będzie miało wpływ na dalszy rozwój poznawczy i społeczny uczniów. Zakłada się, że podjęcie kompleksowych działań, w tym również o charakterze diagnostycznym i terapeutycznym, znacząco wpłynie na poziom i jakość kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jednym z powszechnych efektów wprowadzania nowych technologii na zajęciach szkolnych jest wzrost zainteresowania uczniów lekcją i poznanymi treściami oraz wzmocnienie motywacji do nauki, w związku z czym długofalowym zadaniem Programu będzie wypracowanie trwałych rezultatów w tym zakresie. Szkoły, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, to również beneficjenci, którzy dostrzegają wagę programu „Aktywna tablica” oraz potrzebę wykorzystywania nowych technologii w procesie dydaktycznym. W opinii nauczycieli uczniowie ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi są grupą, która realnie korzysta z wprowadzania na zajęciach technologii informatycznych, w tym ekranów dotykowych.

12.10.2022

Nauczyciele wzięli udział w szkoleniu

Nauczyciele, zgodnie z wymaganiami programu Aktywna Tablica, w dniu 12 października 2022 wzięli udział w szkoleniu z zakresu stosowania TIK w nauczaniu oraz wykorzystania zakupionego w ramach projektu sprzętu. Pedagodzy poznali możliwości między innymi magicznego dywanu, który jak twierdzą chętnie wykorzystają podczas zajęć, aby lekcje były dla uczniów jeszcze ciekawsze i zajmujące. Wykorzystanie technologii informatycznych stwarza nauczycielowi więcej możliwości realizacji treści, a uczniom daje wiele radości podczas takich zajęć.

22.11.2022

Każdy uczeń ma szansę na sukces

W dniu 22 listopada nauczyciele wzięli udział w szkoleniu związanym także z programem Aktywna Tablica  - „Każdy uczeń ma szansę na sukces”. Wskazówki, jak pracować z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych przekazała uczestnikom gość specjalny spotkania pani Kamila Skrzypik – Dyrektor Ośrodka Terapii i Rozwoju Małego Dziecka „Promyk” w Bydgoszczy. 

03.12.2022

TIK na zajęciach z przyrody

28 listopada nauczyciele klas I-III uczestniczyli w konferencji metodycznej połączonej z warsztatami "Z rodziną do lasu'' z wykorzystaniem TIK w edukacji podczas lekcji przyrody, prowadzonymi przez Edukatorów Lasów Państwowych w Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj - Zamek. To spotkanie miało przybliżyć miejsca i zasoby okolicznych Nadleśnictw, z których można korzystać podczas planowania lekcji i wycieczek. Nauczyciele poznali nowe technologie informacyjno - komputerowe korzystając z Interaktywnej Mapy Fizycznej Polski oraz Leśnego Kalejdoskopu i multimedialnych, edukacyjnych ekspozycje sal wystawienniczych.

16.03.2023

Wymiana doświadczeń

15 marca 2023 koordynator programu „Aktywna Tablica” wziął udział w szkoleniu prowadzonym przez panią Monikę Wojtasik – logopedę, pedagoga specjalnego i ambasadora eTwinning, w związku z nawiązywaniem współpracy między szkołami i wymianą doświadczeń w zakresie pracy z pomocami edukacyjnymi zakupionymi w ramach dofinasowania projektu. Omówione zostały zagadnienia związane z pracą metodą projektów, interaktywnymi narzędziami wykorzystywanymi w codziennej pracy rewalidacyjno – terapeutycznej z uczniami.

29.03.2023

Szkolenia Aktywna Tablica

7 marca koordynator programu Aktywna Tablica uczestniczył w szkoleniu "TIK w pracy nauczyciela" w zakresie wykorzystania w pracy nauczyciela sztucznej inteligencji, z kolei 27 marca 2023 w szkoleniu "TIK w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasach 1-3" zorganizowanym na Platformie Edukacyjnej Nauczycie. 

29.03.2023

Międzyszkolna Sieć Współpracy

29 marca 2023 Szkoła Podstawowa nr 1 w Chodzieży zorganizowała spotkanie z nauczycielami ze szkół: Szkoła Podstawowa Stróżewo, Zespół Szkół im. H. Cegielskiego, Społeczna Szkoła Podstawowa „Dobra Szkoła”. Na spotkaniu w ramach międzyszkolnej współpracy nauczyciele Jedynki podzielili się dobrymi praktykami z pedagogami innych szkół. Zaprezentowane zostały również pakiety programu mTalent, zakupione w ramach realizacji programu Aktywna Tablica, wykorzystywane głównie w celach realizacji zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

30.03.2023

Sieci współpracy

W ramach międzyszkolnej sieci współpracy koordynator programu Aktywna Tablica jest członkiem grupy mTalent – międzyszkolna sieć współpracy Aktywna Tablica, na której nauczyciele wymieniają się doświadczeniami w zakresie korzystania z programów mTalent, zakupionych w związku z realizacją projektu. W ramach podjętych działań szkoła umieszczona zostala na interaktywnej mapie polecanych gabinetów mTalent. Ponadto szkoła wymienia się doświadczeniami na portalu Międzyszkolna sieć współpracy - AKTYWNA TABLICA.

30.03.2023

Lekcje otwarte

Popularną formą dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w szkole, przykładami dobrych praktyk jest organizacja lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w edukacji dla innych nauczycieli. Lekcje otwarte stanowią jednocześnie spełnienie kolejnego wymogu programu „Aktywna Tablica”. W roku szkolnym, w którym realizuje szkoła program, nauczyciele zorganizowali już kilka lekcji otwartych. W tym 21 listopada 2022 pani Emilia Garstka przeprowadziła lekcję otwartą z edukacji przyrodniczej na temat: „Z czego składa się skała”. 12 grudnia 2022 pani Anna Zawadzka przeprowadziła lekcję otwartą z edukacji polonistycznej na temat: „Rz” i”ż” - utrwalenie. 13 grudnia 2022 pani Angelika Szuberska przeprowadziła lekcję otwartą z edukacji matematycznej, natomiast 27 lutego 2023 odbyła się lekcja prowadzona przez panią Emilię Garstka z edukacji przyrodniczej, której temat brzmiał: „Dlaczego woda utleniona się pieni?”. 27 marca 2023 pani Angelika Szuberska przeprowadziła lekcję otwartą z muzyki. 7 marca 2023 z kolei pani Maja Mikołajczak przeprowadziła lekcję otwartą o emocjach. Podczas zajęć otwartych nauczyciele wykorzystywali technologie informacyjno – komunikacyjne, dzięki czemu uczniowie zyskają podstawowe kompetencje, które będą mogli rozwijać przez całe życie zawodowe.

13.04.2023

Mobilne Laboratoria Przyszłości

12 kwietnia gościliśmy w naszej szkole Mobilne Laboratorium Przyszłości. Edukatorzy poprowadzili zajęcia dla uczniów dotyczące wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości z wykorzystaniem gogli VR oraz druku 3D, wraz z warsztatami dotyczącymi druku 3D przy użyciu długopisów. Od września w naszej szkole realizujemy program #LaboratoriaPrzyszlosci, wykorzystując sprzęt zakupiony dla szkoły w ramach programu podczas zajęć lekcyjnych. Dodatkowe zajęcia z edukatorami programu były dla uczniów nowym doświadczeniem i stanowiły źródło twórczych inspiracji. Zachęcamy do obejrzenia relacji.

31.05.2023

Międzyszkolna Sieć Współpracy

Koordynator programu Aktywna Tablica w dniu 30 maja 2023 wziął udział w spotkaniu zorganizowanym przez Dobrą Szkołę w Ratajach w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli. Spotkanie o charakterze informacyjno – warsztatowym miało na celu zapoznanie z programem Actionbound służącym do tworzenia gier terenowych, zainstalowanym na laptopach zakupionych przez szkołę w związku z realizacją programu Aktywna Tablica. Celem spotkania było również dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami uczestniczącymi w warsztatach zorganizowanych przez Dobrą Szkołę w Ratajach.