Program Aktywna Tablica


Szkoła Podstawowa nr 1 w Chodzieży ubierze udział w Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna Tablica"Dofinansowanie zakupu sprzętu w ramach Programu umożliwi wykorzystanie nowoczesnych technik terapeutycznych, opartych o najnowocześniejsze osiągnięcia informatyczne, w codziennej pracy z uczniem. Poprawi to zarówno efekty pracy z uczniem, jak również rozwinie umiejętności nauczycieli i terapeutów w stosowaniu tych technik.

Założenia programu Aktywna Tablica

Korzystanie z nowoczesnego sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii pozwala wprowadzić do szkoły zindywidualizowane podejście do uczniów, dostosować formę nauczania do każdego ucznia, a w przypadku ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zastosować nowoczesne techniki w procesie diagnozy, terapii oraz uczenia się. Podniesienie kompetencji oraz poszerzenie wiedzy o możliwościach urządzeń cyfrowych w konsekwencji będzie miało wpływ na dalszy rozwój poznawczy i społeczny uczniów. Zakłada się, że podjęcie kompleksowych działań, w tym również o charakterze diagnostycznym i terapeutycznym, znacząco wpłynie na poziom i jakość kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jednym z powszechnych efektów wprowadzania nowych technologii na zajęciach szkolnych jest wzrost zainteresowania uczniów lekcją i poznanymi treściami oraz wzmocnienie motywacji do nauki, w związku z czym długofalowym zadaniem Programu będzie wypracowanie trwałych rezultatów w tym zakresie. Szkoły, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, to również beneficjenci, którzy dostrzegają wagę programu „Aktywna tablica” oraz potrzebę wykorzystywania nowych technologii w procesie dydaktycznym. W opinii nauczycieli uczniowie ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi są grupą, która realnie korzysta z wprowadzania na zajęciach technologii informatycznych, w tym ekranów dotykowych.

12.10.2022

Nauczyciele wzięli udział w szkoleniu

Nauczyciele, zgodnie z wymaganiami programu Aktywna Tablica, w dniu 12 października 2022 wzięli udział w szkoleniu z zakresu stosowania TIK w nauczaniu oraz wykorzystania zakupionego w ramach projektu sprzętu. Pedagodzy poznali możliwości między innymi magicznego dywanu, który jak twierdzą chętnie wykorzystają podczas zajęć, aby lekcje były dla uczniów jeszcze ciekawsze i zajmujące. Wykorzystanie technologii informatycznych stwarza nauczycielowi więcej możliwości realizacji treści, a uczniom daje wiele radości podczas takich zajęć.

22.11.2022

Każdy uczeń ma szansę na sukces

W dniu 22 listopada nauczyciele wzięli udział w szkoleniu związanym także z programem Aktywna Tablica  - „Każdy uczeń ma szansę na sukces”. Wskazówki, jak pracować z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych przekazała uczestnikom gość specjalny spotkania pani Kamila Skrzypik – Dyrektor Ośrodka Terapii i Rozwoju Małego Dziecka „Promyk” w Bydgoszczy. 

03.12.2022

TIK na zajęciach z przyrody

28 listopada nauczyciele klas I-III uczestniczyli w konferencji metodycznej połączonej z warsztatami "Z rodziną do lasu'' z wykorzystaniem TIK w edukacji podczas lekcji przyrody, prowadzonymi przez Edukatorów Lasów Państwowych w Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj - Zamek. To spotkanie miało przybliżyć miejsca i zasoby okolicznych Nadleśnictw, z których można korzystać podczas planowania lekcji i wycieczek. Nauczyciele poznali nowe technologie informacyjno - komputerowe korzystając z Interaktywnej Mapy Fizycznej Polski oraz Leśnego Kalejdoskopu i multimedialnych, edukacyjnych ekspozycje sal wystawienniczych.