Program Aktywna Tablica


Szkoła Podstawowa nr 1 w Chodzieży ubierze udział w Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna Tablica"Dofinansowanie zakupu sprzętu w ramach Programu umożliwi wykorzystanie nowoczesnych technik terapeutycznych, opartych o najnowocześniejsze osiągnięcia informatyczne, w codziennej pracy z uczniem. Poprawi to zarówno efekty pracy z uczniem, jak również rozwinie umiejętności nauczycieli i terapeutów w stosowaniu tych technik.

Założenia programu Aktywna Tablica

Korzystanie z nowoczesnego sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii pozwala wprowadzić do szkoły zindywidualizowane podejście do uczniów, dostosować formę nauczania do każdego ucznia, a w przypadku ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zastosować nowoczesne techniki w procesie diagnozy, terapii oraz uczenia się. Podniesienie kompetencji oraz poszerzenie wiedzy o możliwościach urządzeń cyfrowych w konsekwencji będzie miało wpływ na dalszy rozwój poznawczy i społeczny uczniów. Zakłada się, że podjęcie kompleksowych działań, w tym również o charakterze diagnostycznym i terapeutycznym, znacząco wpłynie na poziom i jakość kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jednym z powszechnych efektów wprowadzania nowych technologii na zajęciach szkolnych jest wzrost zainteresowania uczniów lekcją i poznanymi treściami oraz wzmocnienie motywacji do nauki, w związku z czym długofalowym zadaniem Programu będzie wypracowanie trwałych rezultatów w tym zakresie. Szkoły, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, to również beneficjenci, którzy dostrzegają wagę programu „Aktywna tablica” oraz potrzebę wykorzystywania nowych technologii w procesie dydaktycznym. W opinii nauczycieli uczniowie ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi są grupą, która realnie korzysta z wprowadzania na zajęciach technologii informatycznych, w tym ekranów dotykowych.

12.10.2022

Nauczyciele wzięli udział w szkoleniu

Nauczyciele, zgodnie z wymaganiami programu Aktywna Tablica, w dniu 12 października 2022 wzięli udział w szkoleniu z zakresu stosowania TIK w nauczaniu oraz wykorzystania zakupionego w ramach projektu sprzętu. Pedagodzy poznali możliwości między innymi magicznego dywanu, który jak twierdzą chętnie wykorzystają podczas zajęć, aby lekcje były dla uczniów jeszcze ciekawsze i zajmujące. Wykorzystanie technologii informatycznych stwarza nauczycielowi więcej możliwości realizacji treści, a uczniom daje wiele radości podczas takich zajęć.

22.11.2022

Każdy uczeń ma szansę na sukces

W dniu 22 listopada nauczyciele wzięli udział w szkoleniu związanym także z programem Aktywna Tablica  - „Każdy uczeń ma szansę na sukces”. Wskazówki, jak pracować z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych przekazała uczestnikom gość specjalny spotkania pani Kamila Skrzypik – Dyrektor Ośrodka Terapii i Rozwoju Małego Dziecka „Promyk” w Bydgoszczy. 

03.12.2022

TIK na zajęciach z przyrody

28 listopada nauczyciele klas I-III uczestniczyli w konferencji metodycznej połączonej z warsztatami "Z rodziną do lasu'' z wykorzystaniem TIK w edukacji podczas lekcji przyrody, prowadzonymi przez Edukatorów Lasów Państwowych w Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj - Zamek. To spotkanie miało przybliżyć miejsca i zasoby okolicznych Nadleśnictw, z których można korzystać podczas planowania lekcji i wycieczek. Nauczyciele poznali nowe technologie informacyjno - komputerowe korzystając z Interaktywnej Mapy Fizycznej Polski oraz Leśnego Kalejdoskopu i multimedialnych, edukacyjnych ekspozycje sal wystawienniczych.

16.03.2023

Wymiana doświadczeń

15 marca 2023 koordynator programu „Aktywna Tablica” wziął udział w szkoleniu prowadzonym przez panią Monikę Wojtasik – logopedę, pedagoga specjalnego i ambasadora eTwinning, w związku z nawiązywaniem współpracy między szkołami i wymianą doświadczeń w zakresie pracy z pomocami edukacyjnymi zakupionymi w ramach dofinasowania projektu. Omówione zostały zagadnienia związane z pracą metodą projektów, interaktywnymi narzędziami wykorzystywanymi w codziennej pracy rewalidacyjno – terapeutycznej z uczniami.

29.03.2023

Szkolenia Aktywna Tablica

7 marca koordynator programu Aktywna Tablica uczestniczył w szkoleniu "TIK w pracy nauczyciela" w zakresie wykorzystania w pracy nauczyciela sztucznej inteligencji, z kolei 27 marca 2023 w szkoleniu "TIK w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasach 1-3" zorganizowanym na Platformie Edukacyjnej Nauczyciel. 

29.03.2023

Międzyszkolna Sieć Współpracy

29 marca 2023 Szkoła Podstawowa nr 1 w Chodzieży zorganizowała spotkanie z nauczycielami ze szkół: Szkoła Podstawowa Stróżewo, Zespół Szkół im. H. Cegielskiego, Społeczna Szkoła Podstawowa „Dobra Szkoła”. Na spotkaniu w ramach międzyszkolnej współpracy nauczyciele Jedynki podzielili się dobrymi praktykami z pedagogami innych szkół. Zaprezentowane zostały również pakiety programu mTalent, zakupione w ramach realizacji programu Aktywna Tablica, wykorzystywane głównie w celach realizacji zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

30.03.2023

Sieci współpracy

W ramach międzyszkolnej sieci współpracy koordynator programu Aktywna Tablica jest członkiem grupy mTalent – międzyszkolna sieć współpracy Aktywna Tablica, na której nauczyciele wymieniają się doświadczeniami w zakresie korzystania z programów mTalent, zakupionych w związku z realizacją projektu. W ramach podjętych działań szkoła umieszczona zostala na interaktywnej mapie polecanych gabinetów mTalent. Ponadto szkoła wymienia się doświadczeniami na portalu Międzyszkolna sieć współpracy - AKTYWNA TABLICA.

30.03.2023

Lekcje otwarte

Popularną formą dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w szkole, przykładami dobrych praktyk jest organizacja lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w edukacji dla innych nauczycieli. Lekcje otwarte stanowią jednocześnie spełnienie kolejnego wymogu programu „Aktywna Tablica”. W roku szkolnym, w którym realizuje szkoła program, nauczyciele zorganizowali już kilka lekcji otwartych. W tym 21 listopada 2022 pani Emilia Garstka przeprowadziła lekcję otwartą z edukacji przyrodniczej na temat: „Z czego składa się skała”. 12 grudnia 2022 pani Anna Zawadzka przeprowadziła lekcję otwartą z edukacji polonistycznej na temat: „Rz” i”ż” - utrwalenie. 13 grudnia 2022 pani Angelika Szuberska przeprowadziła lekcję otwartą z edukacji matematycznej, natomiast 27 lutego 2023 odbyła się lekcja prowadzona przez panią Emilię Garstka z edukacji przyrodniczej, której temat brzmiał: „Dlaczego woda utleniona się pieni?”. 27 marca 2023 pani Angelika Szuberska przeprowadziła lekcję otwartą z muzyki. 7 marca 2023 z kolei pani Maja Mikołajczak przeprowadziła lekcję otwartą o emocjach. Podczas zajęć otwartych nauczyciele wykorzystywali technologie informacyjno – komunikacyjne, dzięki czemu uczniowie zyskają podstawowe kompetencje, które będą mogli rozwijać przez całe życie zawodowe.

13.04.2023

Mobilne Laboratoria Przyszłości

12 kwietnia gościliśmy w naszej szkole Mobilne Laboratorium Przyszłości. Edukatorzy poprowadzili zajęcia dla uczniów dotyczące wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości z wykorzystaniem gogli VR oraz druku 3D, wraz z warsztatami dotyczącymi druku 3D przy użyciu długopisów. Od września w naszej szkole realizujemy program #LaboratoriaPrzyszlosci, wykorzystując sprzęt zakupiony dla szkoły w ramach programu podczas zajęć lekcyjnych. Dodatkowe zajęcia z edukatorami programu były dla uczniów nowym doświadczeniem i stanowiły źródło twórczych inspiracji. Zachęcamy do obejrzenia relacji.

31.05.2023

Międzyszkolna Sieć Współpracy

Koordynator programu Aktywna Tablica w dniu 30 maja 2023 wziął udział w spotkaniu zorganizowanym przez Dobrą Szkołę w Ratajach w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli. Spotkanie o charakterze informacyjno – warsztatowym miało na celu zapoznanie z programem Actionbound służącym do tworzenia gier terenowych, zainstalowanym na laptopach zakupionych przez szkołę w związku z realizacją programu Aktywna Tablica. Celem spotkania było również dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami uczestniczącymi w warsztatach zorganizowanych przez Dobrą Szkołę w Ratajach.

19.06.2023

Międzyszkolna Sieć Współpracy

Koordynator programu "Aktywna Tablica" po raz kolejny 15 czerwca 2023 wziął udział w spotkaniu organizowanym przez szkoły w ramach sieci współpracy. Tym razem szkolenie zorganizował Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży na temat wykorzystania monitora multimedialnego oraz przygotowywania atrakcyjnych form sprawdzania wiedzy uczniów za pomocą aplikacji Quizizz oraz Kahoot.

22.06.2023

Międzyszkolna Sieć Współpracy

Koordynator programu "Aktywna Tablica" 19 czerwca 2023 wziął udział w spotkaniu organizowanym przez szkoły w ramach sieci współpracy. Tym razem szkolenie zorganizował Liceum Ogólnokształcące w Chodzieży na temat wykorzystania monitora multimedialnego oraz wykorzystania platformy Moodle w nauczaniu.