Program Aktywna Tablica


Cel naszego udziału w programie

W tym roku szkolnym 2018/19 nasza szkoła uczestniczy w rządowym programie „Aktywna Tablica", którego nadrzędnym celem jest doposażenie szkół w nowoczesne środki nauczania TIK oraz rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno - komunikacyjnych na zajęciach lekcyjnych.

Podjęte działania w programie „Aktywna tablica"

W ramach udzielonego wsparcia finansowego zostały zakupione dla szkoły tablice interaktywne oraz krótkoogniskowe projektory multimedialne i głośniki.
Zgodnie z warunkami zawartymi w regulaminie projektu, 6 października e-koordynator programu wziął udział w całodniowej Konferencji EduMoc Online 2018 składającej się z bezpośrednich transmisji z różnych stron Polski i świata – (wideokonferencji), spotkań, warsztatów i wykładów poświęconych między innymi nowoczesnym środkom i metodom nauczania.
W listopadzie duża część członków rady pedagogicznej wzięła również udział w kursie organizowanym przez ORKE „Szkoła w chmurze", którego głównym celem była prezentacja sposobów pracy zespołów klasowych na współdzielonych plikach - w chmurze.
W ramach podejmowania w tym zakresie dodatkowych szkoleń, koordynator programu ukończył kurs „Cyfrowe portfolio - język algorytmów".
Nasza szkoła również rozpoczęła współpracę z innymi placówkami z powiatu, biorącymi udział w programie, celem zawiązania sieci wzajemnej wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie wykorzystywania TIK w edukacji. 

W sieci współpracy szkół realizujących program „Aktywna tablica" uczestniczy 6 szkół powiatu chodzieskiego: Szkoła Podstawowa nr 1 w Chodzieży, Szkoła Podstawowa nr 3 z Chodzieży, ZSP w Stróżewie, Szkoła Podstawowa w Strzelcach, Szkoła Podstawowa w Oleśnicy, Szkoła Podstawowa w Zacharzynie.
W miesiącu grudniu nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w pierwszym spotkaniu przedstawicieli zespołów innych szkół oraz koordynatorów, w ramach sieci współpracy. Na spotkaniu zapadły ustalenia odnośnie dalszych spotkań nauczycieli współpracujących szkół oraz organizacji otwartych lekcji. Ustalono ponadto, iż każda ze szkół na swojej stronie internetowej będzie publikowała scenariusze zajęć autorstwa nauczycieli danej szkoły, a w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia pedagogów będzie organizowała warsztatowe spotkania, celem dzielenia się dobrymi praktykami w zakresie wykorzystywania TIK na zajęciach lekcyjnych.

Szkoła wzięła również udział w akcji „Interaktywna pracownia - podziel się swoim interaktywnym projektem", w ramach którego przygotowano film, prezentujący możliwości wykorzystania monitora interaktywnego oraz konkursowy tekst za co otrzymała paczkę z zestawem gadżetów.

15 marca w naszej szkole została zorganizowana lekcja otwarta z biologii z wykorzystanie TIK dla nauczycieli z innych szkół biorących udział w programie.

19 marca odbyło się spotkanie koordynatorów programu ze szkół będących w sieci współpracy, na którym odbył się, w ramach wymiany doświadczeń, krótki przegląd programów do obsługi tablic interaktywnych z prezentacją narzędzi programów oraz możliwości ich wykorzystania podczas zajęć lekcyjnych. Omówione zostały również najważniejsze kwestie związane z organizacją i przebiegiem lekcji pokazowych.

20 marca w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli i realizacji wytycznych programu Aktywna Tablica, nauczyciel naszej szkoły pan Oskar Nojszewski zorganizował kurs dla nauczycieli zainteresowanych wykorzystywaniem technologii komputerowych na zajęciach. Nauczyciele poznawali sposoby tworzenia quizów  Kahoot, narzędzia obsługi tablicy interaktywnej oraz portale z ciekawymi programami.

18 maja 2019 koordynator programu Aktywna Tablica wziął udział w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Edukacyjnej pt: „Interdyscyplinarność w edukacji przyszłości - inspiracje postacią Marii Skłodowskiej - Curie" oraz warsztatach „Zaskocz uczniów TIKiem, czyli rozszerzona rzeczywistość na lekcjach" oraz warsztatach „Nauczanie hybrydowe - czyli kiedy warto otworzyć/zamknąć się na technologie w edukacji".

Wykorzystywanie Technologii Informacyjno - Komunikacyjnych w szkole

Nauczyciele coraz chętniej sięgają po nowoczesne środki nauczania, głównie postaci monitorów oraz tablic interaktywnych, stanowiących obecnie niezastąpione narzędzie wzbogacające w obraz i dźwięk proces edukacyjny w szkole oraz umożliwiające uczniom interaktywne działanie.
Wspierające proces dydaktyczny narzędzia TIK uznawane są w szkole za najbardziej skuteczne, gdyż uczestnicy zajęć wykazują większe zainteresowanie, bardziej skupiają się na omawianych, czy prezentowanych zagadnieniach. Uczniowie nie zawsze są zobligowani do robienia notatek, dzięki możliwości zapisu i udostępniania treści z lekcji w wersji cyfrowej. Stosowane przez nauczycieli narzędzia dają lepsze możliwości wykorzystywania nie tylko filmów, czy programów multimedialnych, w tym multibooków, ale również wielu innych środków dydaktycznych w formatach cyfrowych, zgłębiających problematykę zajęć.
Nie jest obce nauczycielom tworzenie notatek na stopklatkach, celem jeszcze lepszego, wnikliwego zaprezentowania zagadnienia związanego z lekcją. Dzięki możliwości zapisu treści zapisanej na tablicy, nauczyciele chętnie wykorzystują ją na zajęciach o charakterze powtórzeniowym. Coraz chętniej tablica służy jako narzędzie do przeprowadzania testów online - Kahoot, które są bardzo lubiane przez uczniów.
Podczas zajęć z informatyki tablica interaktywna wykorzystywana jest do wspólnego, zbiorowego budowania programów poruszających obiekt na ekranie, a także robotów, umożliwiając wspólne działanie, którego wytworem jest napisany program, czy aplikacja.

[pobierz] 0.7 MB Scenariusz lekcji informatyki

Scenariusz zajęć z przedmiotu informatyka z wykorzystaniem TIK przeznaczony do realizacji w klasie VII szkoły podstawowej

[pobierz] 0.7 MB Scenariusz lekcji z chemii

Scanariusz lekcji z chemii przeznaczony do realizacji w klasie VII szkoły podstawowej.

[pobierz] 0.2 MB Scenariusz lekcji geografii

Scenariusz lekcji geografii z wykorzystaniem TIK , przeznaczony do realizacji w klasie VII szkoły podstawowej